STARACHOWICE, 28–29.08.2021r.

REGULAMIN ZLOTU
 1. CEL ZLOTU

  Przypomnienie miłośnikom motoryzacji historii powstania i produkcji pierwszego polskiego samochodu ciężarowego STAR, polskiej myśli technicznej oraz pokazanie innych kultowych samochodów i motocykli, które razem ze Starami poruszały się po polskich drogach. Celem Zlotu jest również propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz popularyzacja walorów turystycznych Powiatu Starachowickiego.

 2. ORGANIZATOR
  • Powiat Starachowicki (adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, tel. 41 276 09 42)
  • przy współpracy z:
  • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
  • Gminą Starachowice
  • Gminą Wąchock
  • Gminą Mirzec
  • Automobilklubem Kieleckim – Oddziałem w Starachowicach
  • Stowarzyszeniem SHL. Fakty i Historia.
 3. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

  28–29.08.2021r., Powiat Starachowicki, Starachowice, Wąchock, Mirzec

 4. BAZA ZLOTU

  Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach (adres: ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice)

 5. UCZESTNICTWO

  W Zlocie mogą brać udział właściciele i użytkownicy pojazdów wyprodukowanych przed 1996 rokiem. Udział w Zlocie jest bezpłatny.

 6. ZGŁOSZENIA

  Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, pok. 303 w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (druk formularza dostępny na fun page’u Wydarzenia, na portalu Facebook www.facebook.pl/fscstar). Zgłoszenia można dokonywać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: legendastara@powiat.starachowice.pl, telefonicznie: tel. 41 276 09 42, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.legendastara.pl (od 01 sierpnia 2021 r.).

 7. KONKURSY
  W ramach Zlotu odbędą się:
  • konkurs elegancji
  • konkurs fotograficzny Stars of Old Cars
  • próba wolnej jazdy
  • konkurs „superretro”
  • konkurs „superbajer”
  • konkurs "superstara"
  • jazda na orientację (Automobilklub)
  • próby sprawnościowe (slalom, hamowanie, zryw - Automobilklub)
  Regulaminy poszczególnych konkursów są załącznikami do niniejszego regulaminu.
 8. IMPREZY TOWARZYSZACE
  • IX Festiwal Blues pod Piecem
 9. PROGRAM RAMOWY 28.08. sobota
  09:00 – rejestracja uczestników w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1
  10:00 – otwarcie zlotu
  10:15 – start rajdu na orientację
  12:00 – próba wolnej jazdy przed Starostwem Powiatowym w Starachowicach / czas na posiłek
  14:00 – przejazd do Wąchocka / rozstrzygnięcie konkursu superretro / jazdy terenowe / piknik
  19:00 – Festiwal Blues pod Piecem w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1 https://www.facebook.com/festiwal.bluespodpiecem//

  29.08. niedziela
  10:00 – Mirzec, parking centralny/ próba czasowa na ul. Langiewicza
  12:30 – 13:00 – przejazd przez miasto Starachowice
  13:00 – Targowisko Miejskie w Starachowicach/ próby sprawnościowe
  15:00 – wręczenie nagród, zakończenie zlotu
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnicy Zlotu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich wyrządzone tak w czasie trwania Zlotu, jak i w czasie przejazdu w oznaczonym konwoju do bazy Zlotu.
  2. Uczestnicy Zlotu dokonują ubezpieczenia sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty i pojazdy uczestników Zlotu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku przeszkód niezależnych od Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie bez podania przyczyny.
Starachowice, dnia 30.07.2021 r. ORGANIZATOR


Załączniki:

- Zał. nr 1: Regulamin konkursu elegancji
- Zał. nr 2: Regulamin konkursu superretro
- Zał. nr 3: Regulamin konkursu superbajer
- Zał. nr 4: Regulamin konkursu Stars of Old Cars
- Zał. nr 5: Regulamin próby wolnej jazdy
- Zał. nr 6: Regulamin konkursu Super STARa